Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden online boekingen Captain Blue 

Artikel 1: doel van het online boekingssysteem

Via het online boekingssysteem kan u tickets kopen in voorverkoop voor één van onze vaarten.  Daar de plaatsen op de vaarten beperkt zijn en afhankelijk van het type vaartuig, zijn uw geboekte tickets enkel geldig op de gekozen datum.  U kan enkel tickets voor data’s boeken die in ons systeem open staan voor online tickets. Vanaf 2 werkdagen voor afvaart wordt de verkoop mogelijks afgesloten. Op het online boekingssysteem kunnen ook ook last-minute tickets worden aangeboden. 

Artikel 2: tarieven en betalingsmodaliteiten

Via het online boekingssysteem koopt u kaarten aan een voordeeltarief (dit is een tarief dat goedkoper wordt aangeboden dan aan de kassa de dag zelf) die 100% vooraf betaald moeten worden door middel van een creditkaart, bankkaart of uw online home-banking systeem.   Op uw uittreksel wordt "Captain Blue" vermeld als debiteur.

Artikel 3: bevestiging van de reservatie

Na de betaling van de reservatie krijgt u een automatische bevestiging van de tickets. Deze bevestiging dient u af te printen en de dag van afvaart mee te brengen en af te geven bij inscheping. Zonder deze bevestiging wordt u de toegang tot de vaart ontzegd.

Artikel 4: wijzigingen van de reservatie

Wijzigingen van datum van een reservatie op vraag van de klant kan gebeuren via onze reservatiedienst (per mail of per telefoon) ten minste 72u voor het afvaartuur, waarbij een administratieve kost wordt gerekend van 10% op de totale som van de te wijzigen tickets met een minimum van 12.5 EUR. Indien het tarief op de nieuwe datum verschilt van het origineel geboekte tarief, wordt een toeslag van het verschil aangerekend. Indien uw reservatie gewijzigd moet worden door annulatie door de rederij (zie art. 6 hieronder), kan dit kosteloos gebeuren via onze reservatiedienst.

Artikel 5: terugbetalingen/annulatie

Tickets zijn 100% pre-paid en non-refundable. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. Annulatie is mogelijk aan 100% van de totale kostprijs. 

Artikel 6: annulaties van vaarten door de rederij

Indien het schip, om welke reden ook (breuk, overmacht, weersomstandigheden of andere)  niet kan uitvaren wordt u hiervan - indien mogelijk - voorafgaandelijk telefonisch of per mail verwittigd ten laatste de dag voor afvaart. Hiervoor is het belangrijk dat wij beschikken over uw juiste contactgegevens. In geval van slechte weersomstandigheden kan enkel de kapitein de vaart annuleren en verplaatsen (hoge windsnelheden, significante golfhoogte e.a.), waarbij regen geen reden is tot annulatie.  Wij kunnen bij deze niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke vorm dan ook van schadevergoeding of andere.  Bij annulatie van uw vaart door de rederij blijven uw tickets geldig voor een gelijkaardige vaart volgens beschikbaarheid, op te nemen binnen de 12 maanden na originele vaardatum.  Hiervoor contacteert u onze reservatiedienst per mail (reservaties@captainblue.be) of per telefoon (059/70.62.94) die uw reservatie manueel zal overboeken naar een andere datum naar keuze.  Hiervoor krijgt u dan een nieuwe bevestiging, die u zal moeten overhandigen bij inscheping.    

Artikel 7: wijzigingen van de vaart of vroegtijdige terugkomst

Eénmaal er is uitgevaren, wordt de overeenkomst als voldaan beschouwd ook indien het schip vroeger moet binnenvaren wegens weersomstandigheden, breuk, overmacht of andere. Ook kan de kapitein de duur en het traject van de vaart wijzigen, o.a. in het belang van de veiligheid van de passagiers. Er zijn geen terugbetalingen of schadevergoedingen of andere voorzien. 

Artikel 8: no show (afwezigheden) en te late aanmeldingen

Indien de houder van de geboekte tickets niet op het afgesproken aanmeldingsuur en de afgesproken inschepingsplaats (zie uw bevestiging) verschijnt (om welke reden dan ook), wordt hij aanzien als een no-show (afwezige passagier) en wordt de registratie en inschepingsprocedure afgesloten.  Hou rekening dat de inscheping afgesloten wordt 30 minuten voor vertrekuur.  Passagiers die zich laattijdig aanmelden kan de toegang tot het vaartuig worden ontzegd.  Er worden hier ook geen terugbetalingen voorzien. De rederij beschikt over diverse inscheepkaaien op de havens van Oostende en Zeebrugge.  Bijkomend zijn tijdelijke inscheepkaaien op andere havens mogelijk.  Hou dus goed het laatste uur van registratie en de inscheepplaats in de gaten.

Artikel 9: identiteitsgegevens

Bij bepaalde afvaarten (zo o.a. de halve dagtochten “Noordzeecruise” naar het windmolenpark maar evenzo de dagtochten “vissen op zee”) worden de Belgische territoriale wateren verlaten. Dit heeft implicaties naar diverse autoriteiten (scheepvaartpolitie, douane, verzekeringen…) waarbij wij van elke passagier de identiteitsgegevens nodig hebben (naam/voornaam/geboortedatum/geboorteplaats/ID nummer/nationaliteit). Na het maken van uw boeking krijgt u een elektronische link om deze ID gegevens volledig in te vullen op onze website. Hiervoor heeft u de tijd tot 72u voor afvaart. Passagiers met onvolledige of foutieve gegevens worden de toegang tot het vaartuig ontzegt. De gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens opgenomen op het identiteitsbewijs van de persoon. Deze ID gegevens worden na de vaart volledig verwijderd en wij gebruiken deze in geen enkel opzicht voor marketingdoeleinden. Voor korte tochten (zee excursies, havenrondvaarten…) of vaarten op de binnenwateren zullen u tijdens het maken van de boeking geen identiteitsgegevens worden gevraagd.   

Artikel 10 : verantwoordelijkheden van de passagier

 • De verantwoordelijkheden van de opvarenden zijn:
  - Zich te voegen naar het gezag van de schipper
  - Zich te onthouden van handleidingen of gedragingen die de veiligheid van het schip en de opvarenden in gevaar zou kunnen brengen (bv. zwemmen zonder toestemming van de schipper)
  - Zich steeds rustig en veilig te verplaatsen op het schip en zich goed vast te houden
  - In noodsituaties alle hulp te bieden waartoe men in staat is
 • Alle passagiers moeten in een goede gezondheid verkeren en zelfstandig aan boord kunnen stappen. De opstapinfrastructuur en de typologie van de vaartuigen laten geen rolstoelpatienten of mensen die bijstand nodig hebben toe (uitzondering: havenrondvaart Zeebrugge).
 • Personen die zicht in een dronken toestand bevinden kunnen het inschepen worden ontzegd door de reder of de kapitein.  Het gebruik van alcoholische dranken aan boord dient tevens te worden beperkt. Opvarenden mogen zich in geen geval in een dronken toestand bevinden tijdens de vaart.  Elk niet medicinaal gebruik van drugs of verdovende middelen is ten strengste verboden.  Bij incidenten kan door de bevoegde instanties een alcohol en/of drugtest worden afgenomen en kan de opvarende van boord worden verwijderd op éénvoudige vraag van de kapitein of de reder.  Alle kosten en schadebedingen hieruit voortvloeiend komen ten laste van de opvarende passagier. 
 • Personen moeten alle afval deponeren in de hiervoor opgestelde vuilnisemmers op het vaartuig.  In geen geval mag afval (bvb. blikjes, flesjes of andere) overboord worden gegooid. Zie hiervoor ons milieubeleid, ISM 336/2006.
 • Personen die gebruik maken van huurmateriaal tijdens de activiteit “vissen op zee” worden geacht hiermee om te gaan als een goede huisvader.  Bij problemen met het materiaal aan boord kan u zich wenden tot de bemanning.  Op de terugweg van de visgronden (na de visactiviteit) moet het huurmateriaal (hengels met molen en draad) in goede staat terug afgeleverd worden aan de bemanning.  Bij beschadiging of verlies zal de reder u een forfaitair bedrag van 80 EUR aanrekenen. 
 • Tijdens de visactiviteiten moeten passagiers zich houden aan de minimum aanvoerlengtes van vis en de geldende quota (en eventueel verbod). Deze minimum aanvoerlengtes en de huidige quota’s (max. aantal kilogram per persoon) hangen uit in het registratiekantoor en op alle schepen.  Een eventueel verbod van bovenhalen van een bepaalde vissoort wordt tevens geafficheerd.  Bij eventuele controles door de Zeevaartinspectie of andere instanties neemt de opvarende de volledige verantwoordelijkheid hiervoor op zich.  Voor meer info of twijfel inzake aanvoerlengtes of quota’s kan u zich wenden tot de bemanning.